Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2013 13(28) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Glovkov V., Komik V., Sytchevnik A. Integracja gospodarcza w sektorze rolniczym wobec uczestnictwa Białorusi w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej 18-23pdf
2. Hęćka A., Łyskawa K. Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania; uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne 24-36pdf
3. Bońkowska A., Stefanowska A. Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi 37-48pdf
4. Jerzak M. Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje w rozwoju 49-57pdf
5. Just M., Śmiglak-Krajewska M. Pomiar zmienności cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej 58-69pdf
6. Kaczorowska J. Korzyści z opracowywania i czynniki warunkujące sukces nowych produktów na rynku żywności 70-77pdf
7. Piwowar A. Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce 96-106pdf
8. Sobczak W. Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce 119-127pdf
9. Kałuża H., Soczewka I. Perspektywy zmian na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców 128-136pdf
10. Sznajder P. Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego 137-145pdf
11. Świadek A. Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce 146-155pdf
12. Waszkowski A. Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 156-163pdf