Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2018 18(33) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Batyk I. Wybrane wskaźniki zachowań Rosjan na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku rolno-spożywczego w latach 2010-2017 7-22pdf
2. Bieńkowski J., Dąbrowicz R., Holka M., Jankowiak J. Carbon Footprint of Beef Cattle in a Conventional Production System: a Case Study of a Large-Area Farming Enterprise in the Wielkopolska Region 23-35pdf
3. Bórawski P., Zalewski K. Czynniki kształtujące produkcję mleka w Polsce na tle UE 36-48pdf
4. Brodzińska K. Ekologizacja rolnictwa w aspekcie polityki finansowego wsparcia 49-58pdf
5. Artish V., Buriak R., Orlykovskyi M. Management and Certification Process for Organic Production in Ukraine and Poland 59-66pdf
6. Comporek M. Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach spożywczych 67-79pdf
7. Czyżewski A., Staniszewski J. Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności nakładów ekonomicznych i środowiskowych 80-90pdf
8. Drzymała A. Handel żywnością między UE a Japonią 91-101pdf
9. Faber A., Jarosz Z. Modelowanie bilansu węgla organicznego w glebie oraz emisji gazów cieplarnianych w skali regionalnej oraz w Polsce 102-112pdf
10. Gostomczyk W. System aukcyjny jako nowy sposób wspierania OZE 113-133pdf
11. Grzybek M., Szopiński W. Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego 134-143pdf
12. Jakubowska D., Wierzejski T. Ocena koncentracji produkcji żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej 144-155pdf
13. Jeżyńska B., Pastuszko R. Obrót nieruchomościami rolnymi a prawo Unii Europejskiej 156-164pdf
14. Florkowski W., Klepacka A., Wójcik K. Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners 165-172pdf
15. Kozar Ł. Sektor energetyczny, a wyzwania zrównoważonego rozwoju – analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji w UE w oparciu o wybrane wskaźniki 173-186pdf
16. Krawczak M. Wartość dodana na wybranych gałęziach polskiego rynku żywnościowego 187-195pdf
17. Kryszak Ł. Profit Efficiency in EU FADN Farms under Different Types of Agriculture 196-207pdf
18. Litwiniuk P. The National Support Centre for Agriculture as the Trustee of Agricultural Property Stock of the State Treasury in Poland 208-215pdf
19. Gaduš J., Mariš M., Marišová E., Parlińska A. Legal Regulations and the Perspectives of Renewable Energy Policy in Selected EU Member States 216-228pdf
20. Oleksiuk I., Werenowska A. Geographical Indications and Traditional Specialities: Case Study of Poland 229-237pdf
21. Janiszewska D., Ossowska L. Zatrudnienie a intensywność rolnictwa państw Unii Europejskiej 238-247pdf
22. Pawlak K. Zdolność konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA i Kanady na rynku światowym 248-261pdf
23. Rak A. Aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych w wybranych powiatach ziemskich podregionu siedleckiego 262-271pdf
24. Golonko M., Perkowska A., Rokicki T. Regionalizacja produkcji zwierzęcej na świecie 272-281pdf
25. Karwowska K., Skotnicka M., Śmiechowska M. The Problem of Food Waste in Different Types of Households on the Example of the Residents of Poland and Polish People Residing in the United Kingdom – Pilot Study 282-294pdf
26. Guth M., Smędzik-Ambroży K., Stępień S. Rola wspólnej polityki rolnej w kreowaniu dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w kontekście zrównoważenia ekonomiczno-społecznego 295-305pdf
27. Tereszczuk M. Rynek mięsa wieprzowego w Polsce w obliczu afrykańskiego pomoru świń (ASF) 306-314pdf
28. Osborne P., Petrascu S., Popa D., Timofti E. The Investment Attractiveness of the Agricultural Sector in Republic of Moldova in Terms of European Integration 315-322pdf
29. Tłuczak A. Specjalizacja i konkurencyjność krajów UE w zakresie produkcji zbóż 323-331pdf
30. Szalaty N., Wojcieszak M., Wyduba W. Wsparcie rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach PROW 2014-2020 na przykładzie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 332-341pdf
31. Zaród J. Identyfikacja głównych determinant rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskie 342-352pdf