Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 101 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Dudek A. Koniunktura w polskim rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej w latach 1996-2012 7-19pdf
2. Baran J. Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce 20-28pdf
3. Szuba E. Źródła zmian wartości produkcji i dochodów w sektorze rolnym po przystąpieniu Polski do Unii europejskiej 29-36pdf
4. Czyżewski A. Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce 37-44pdf
5. Babuchowska K. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej względem znaczenia kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i jego przemian 45-54pdf
6. Kutkowska B. Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie rolnictwa Sudetów 55-69pdf
7. Kołodziejczak M. Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012 70-79pdf
8. Adamski M. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw mlecznych w Polsce z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej 80-90pdf
9. Kozera A. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 91-101pdf
10. Bagieński S., Perek A. Struktura i jakość portfela kredytowego w zależności od lokalizacji siedziby banku spółdzielczego na przykładzie województwa mazowieckiego 102-111pdf
11. Balińska A. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi 112-122pdf
12. Szelągowska A. Zmiany w opodatkowaniu polskiego rolnictwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej 123-131pdf
13. Kraciński P. Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001-2012 132-140pdf