Znaczenie agencji oceniających (ratingowych) po wprowadzeniu w 2004 roku przez Komitet Bazylejski Nowej Umowy Kapitałowej

Monika Gładysz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Gładysz, Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej)
Znaczenie agencji oceniających (ratingowych) po wprowadzeniu w 2004 roku przez Komitet Bazylejski Nowej Umowy Kapitałowej
The Importance of the Assessment Agencies after Implementation of the New Capital Adequacy Framework by the Basle Committee on Banking Supervision in 2004
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 101-112

Abstract

Basel Committee on Banking Supervision published in 2004 the New Capital Adequacy Framework. A special importance is assigned in this document to the external assessment agencies. Banks will have to determine the minimum capital requirements on the basis of assessments by the external agencies. The role of the external assessment agencies in the New Capital Adequacy Framework and potential threats and benefits from using by banks the external assessments for determination of the. minimum capital requirements are presented in the paper.

Cytowania

 1. (2000): Nowa metodologia adekwatności kapitałowej - filar 3 - dyscyplina rynkowa. NBP, GINB, Warszawa.
 2. (2003): Polski rating w globalnej sieci. „Bank. Miesięcznik finansowy", nr 1.
 3. (2004): EU 2003 Annual Default Study & Rating Transitions, Standard & Poor's, Nowy Jork.
 4. (2004): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision, Bazylea.
 5. BENING H., (2002): The road towards Basel 3. "Journal of International Banking Regulation", grudzień.
 6. BONNAT L., LEGRAS J., (2000): The Cooke is dead, long live the Cooke! CCF, Paryż.
 7. CHRABONSZCZEWSKA E., ORĘZIAK L., (2000): Międzynarodowe rynki finansowe. SGH, Warszawa.
 8. DZIAWGO D., (1998): Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa.
 9. DZIEKOŃSKI P., (2003): Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 164, Warszawa.
 10. IWANICZ-DROZDOWSKA M., (2000): Adekwatność kapitałowa banków według standardów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. ,,Bank i Kredyt", nr 1-2.
 11. JAWORSKI W., ZAWADZKA Z., (2001): Bankowość. Podręcznik akademicki. Poltext, Warszawa.
 12. KOLEŚNIK J., (2004): Stan prac nad Nową Umową Kapitałową - wyzwania dla polskiego sektora bankowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 41, SGH, Warszawa.
 13. LIPKA W., (1998): Rating i jego rola na rynkach finansowych. W: Sławiński A. (red.): Studium bankowości. WIB, Warszawa.
 14. ŚWIDERSKI J., (1999): Finanse banku komercyjnego. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa.
 15. ZALESKA M., (2002): Identyfikacja przez deponentów banków zagrożonych upadłością. „Bank i Kredyt", nr 8.
 16. ZAWADZKA Z., (1999): Warunki bezpieczeństwa banków i ich klientów. W: Jaworski W. (red.): Banki polskie u progu XXI wieku, Poltext, Warszawa.