Analiza portfela rynkowego

Grzegorz Koszela
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i Informatyki
Koszela, Grzegorz; ORCID: 0000-0003-4175-4450 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i Informatyki)
Analiza portfela rynkowego
The Analysis of Market Portfolio
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 119-129

Abstract

Specialist bibliography offers an equation of the CML, but no formulae for market portfolio' s risk and return. It is connected with the omission of the equation of hyperbola, illustrating the interdependence between risk and return of a two-element portfolio. Co-ordinates of point C are the key for the selection of a portfolio with a predetermined risk of return from a ·CML. This paper fills in this gap. The paper also illustrates an issue of the short sale. Problems with the application of the above theory to multi-element portfolios consist in the fact that, starting from three-element portfolio, three is no clear equivalent of the equation determining the relation between return and risk. In a market portfolio the fundamental importance is attached to an adequate tangent to the hyperbola, its equation, and a point of tangency with the hyperbola. It means that it is impossible to apply the problem to the case of a portfolio assembled of a range of stocks (at least three) and one kind of bonds. Modifying the notion of a market portfolio by introducing a new notion of the so-called arbitrarily small risk portfolio, the author of this paper has achieved the possibility of a uniform characterization of portfolios assembled from any number of elements. A paper on the subject is prepared for publication.

Cytowania

 1. CHIANG, A. C. (1994). Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa.
 2. ELLIOIT, R., KOPP, E. (1999). Mathematics of financial markets. Springer Verlag, New York.
 3. ELTON, E. J., GRUBER, M. J. (1991). Modern portfolio theory and investment analysis. Wiley, New York
 4. HULL, J. C. (2000). Options futures and other derivatives. Englewood Cliffs, Practise-Hall.
 5. JAJUGA, K., JAJUGA T. (1999). Inwestycje. PWN, Warszawa
 6. KARATZAS, I. (1998). Methods of mathematical finance. Springer Verlag, New York.
 7. KOLUP, A.M., PLEBANIAK, J. (2000). Budowa portfela lokat. PWE, Warszawa.
 8. KOSZELA, G. (2001). Analiza geometryczna zależności między ryzykiem a zyskiem w dwuskładnikowym portfelu akcji. W B. Borkowski, A. Orłowski (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - II (s. 119-129), SGGW, Warszawa.
 9. KOSZELA, G. (2003). Analiza portfela dwuskładnikowego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 90(2), str. 113-127.
 10. MARKOWITZ, H. M. (1959). Portfolio selection - efficient diversification of investments. Yale University Press, New Haven.
 11. SCHAL, M. (2000). Portfolio optimalization and martingale measures. Mathematical Finance, vol. 10, Blackwell Publishers Ltd, Boston.