Poziom nakładów materialnych a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych

Mirosław Wasilewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych)
Poziom nakładów materialnych a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych
The Level of Material Outlays and Economic Results of Private Farms
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 91-99

Abstract

In the paper the analysis of the relationship between economic results and the level of the material outlays' concentration in private farms is presented. In general, farms with the highest level of the material outlays' concentration were characterized by the highest profitability of land, while in the group of the lowest level of those outlays the profitability was the lowest. In the case of the productivity of land relationships were similar to the case of its profitability. Social and economic efficiency of labour was higher in the group of farms with the highest level of material outlays, what shows that resources and labour outlays were used effectively. In general farms with an average level of material outlays were characterized by the highest profitability of sale, while farms with the highest outlays were characterized by the lowest profitability. It may show that the effectiveness of material outlays decrease with the growth by unit of the level of outlays. One of possible reasons for that tendency, in comparison with the highest profitability of land in the third group of farms, is using purchased materials for the broader scale, what makes farms independent on their resources of land.

Cytowania

 1. ADAMOWSKI Z., 1981: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa
 2. GOŁAŚ Z., 1999: Struktura i efektywność technik wytwarzania w gospodarstwach indywidualnych makroregionu środkowozachodniego. Roczniki Naukowe SERiA, tom I, zeszyt 1, Kraków.
 3. KIERUL Z., 1986: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa.
 4. KLEPACKI B., 2002: Najemna siła robocza a organizacja i wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych. Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (117), Warszawa.
 5. MANTEUFFEL R., 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 6. RYCHLIK T. (red.), 1983: Ekonomika rolnictwa. PWRiL, Warszawa.
 7. URBAN M., 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN, Warszawa.
 8. WASILEWSKI M., 2003a: Wydajność pracy w indywidualnych gospodarstwach. rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 90, zeszyt 2, Wydawnictwo „Wieś Jutra", Warszawa.
 9. WASILEWSKI M., 2003b: Koncentracja kapitału własnego a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych. [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. WASILEWSKI M., 2004: Zamiany kapitału obcego a wyniki działalności gospodarstw indywidualnych. [w:] Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawnoekonomicznym. Oficyna Wydawnicza. SGH, Warszawa.
 11. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 1998, 1999, 2000, 2001. Praca zbiorowa wykonana w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 12. ZIĘTARA W., 2000: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW nr 41, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.