Rodzaje powiązań integracyjnych w agrobiznesie

Barbara Wyrzykowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Wyrzykowska, Barbara; ORCID: 0000-0002-7025-0799 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Rodzaje powiązań integracyjnych w agrobiznesie
The Types of Integration Connections in Agrobusiness
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 57-76

Abstract

Common actions play the rising role in today' s world. The integration processes on an international scale influence on the integration processes between branches of agriculture and food processing industry on the country or region scale. There are distinguished two main types of integration: vertical and horizontal; sometimes it is said about diagonal (or cross) integration. It is also said about complete and indirect integration. The best possibilities of development both of the main integration forms exist in an agrobusiness. The agrobusiness is the part of the traditional economy and includes all of the elements necessary to the food producing and delivering to consumers.

Cytowania

 1. BARKER J.: Agricultural Marketing. Oxford University Press 1989.
 2. Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacyjna, Warszawa 1995.
 3. GRONTKOWSKA A.: Podstawy ekonomiki agrobiznesu. Część 2. WSiP, Warszawa 2000.
 4. HUNEK T. i in.: Dylematy polityki rolnej. FAPA, Warszawa 2000.
 5. JANISZEWSKI J.: Polska polityka rolna w okresie negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. W: Procesy dostosowawcze wybranych rynków rolnych w Polsce do regulacji w Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa 1998.
 6. Kodeks cywilny. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Warszawa-Poznań 1991.
 7. LASKOWSKA I., PIENIĄŻEK K., ZDYB E.: Formy integracji przemysłu spożywczego i rolnictwa w niektórych krajach Europy. Ekspertyza. IERiGŻ, Warszawa 1987.
 8. MAŁYSZ J.: W pojedynkę czy wspólnie z innymi rolnikami. Agrobazar nr 6/7, 2000.
 9. MAŁYSZ J.: Procesy integracyjne w agrobiznesie. CDiEwR, Poznań 1996.
 10. MORKIS G., CHECHELSKI P.: Przewidywalne kierunki współpracy przemysłu spożywczego z otoczeniem rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu mleczarskiego. Przegląd Mleczarski nr 7, 2000.
 11. MORKIS G., CHECHELSKI P.: Powiązania integracyjne przemysłu spożywczego z otoczeniem rynkowym. IERiGŻ, Studia Monografie 90, Warszawa 1999.
 12. PIWOWAR J.: System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce. Politechnika Radomska, Radom 1998.
 13. PIENIĄŻEK K.: Związki przemysłu spożywczego z rolnictwem - ewolucja i perspektywy. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 14. Rynek rolny (praca zb.). AR, Poznań 1997. .
 15. SIEKIERSKI C.: Grupy producenckie: cel czy sposób osiągnięcia celu?, Agrobazar 1998, nr 8.
 16. STRUŻYK B.: Integracja pionowa i pozioma spółdzielczości jako warunek poprawy efektywności jej gospodarowania. W: Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską. SIB, Zakopane 1997.
 17. URBAN R.: Polski przemysł spożywczy. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 18. WIATRAK A.: Założenia i cele polityki rolnej. W: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2, 2000.
 19. ZALEWSKI A.: Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa 1989.