Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Anna Matuszyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Matuszyk, Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Chances and Threats of Small and Medium Enterprises Sector in Poland Towards Joining European Union
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 54, s. 115-127

Abstract

The process of integration with European Union means lots of changes in the functioning conditions of enterprises. They must adjust to norms and standards that are obligatory in EU. Polish market became a part of uniform European market. This situation forced economic entities to start adaptation processes to new conditions. Small and medium enterprises, that are the basis of economy, are particularly sensitive for changes in business environment. Their special needs should be taken into consideration. Majority of Polish entrepreneurs are satisfied with joining European Union. They lead business with countries that are members of EU.

Cytowania

 1. BOMBOL M., DĄBROWSKA A., JANOŚ-KRESŁO M., Możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Sympozjum Kolegium Zarządzania i finansów SGH nt. „Ekonomiczne instrumenty ożywienia gospodarki w Polsce", 2003.
 2. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK l.K., Konkurencyjność przedsiębiorstw z Europy Środkowej na rynku europejskim, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9/2001.
 3. GRUDZEWSKI W.M., MIĄZEK P., SKROBISZ M., Szanse i zagrożenia polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4/2001.
 4. HYBEL J., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydaw. SGGW, Warszawa 2003.
 5. KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA W., SMUGA T., Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim w ocenie przedsiębiorców, Gospodarka Narodowa nr 11-12/2003.
 6. KOWOL A., Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczasowy rozwój i wyzwania na przyszłość, 2002.
 7. http://www.exporter.pl/linki/linkz_ue_msp.html
 8. KRAJEWSKI K., Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Decydent nr 6/34, 2002.06.19.
 9. KWARCIŃSKA A., Uwarunkowania zewnętrzne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego pod red. J. Brdulaka i M. Kulikowskiego, Warszawa 2004.
 10. LICHTARSKI J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 11. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Czego mogą oczekiwać przedsiębiorstwa z nowych państw członkowskich? Pytania i odpowiedzi, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do Spraw Przedsiębiorczości, maj 2003.
 12. The Commission Staff Working Document on the Impact of Enlargement on Industry, SEC (2003).
 13. SUDOŁ S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń 2002, wyd. II.
 14. WACH K., WIELGUS G., Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w latach 1991-2003. W: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego pod red. J. Brdulaka i M. Kulikowskiego, Warszawa 2004.