Klasyfikacja zapasów i gospodarowanie nimi w podmiotach rolniczych

Mirosław Wasilewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Klasyfikacja zapasów i gospodarowanie nimi w podmiotach rolniczych
The Classification and Management of Reserves in Farming Entities
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 54, s. 51-68

Abstract

In the paper the classification of reserves according to many criterions is presented. The attempt of defying uniform groups of reserves with highest and lowest level as regards the regularity of demand and the possibility of running low in different organizational and property forms of agricultural farms was made. Within all groups of farms the rising role of cooperation with deliverers of factors to the production on the basis of trade contracts was observed. Resources to the production were ordered in different ways depending on the groups of resources. The time of delivery realization was shortest in private farms (mainly for the sake of direct purchase). Reserves characterized by highest and lowest states as well as regard the possibility of running low, the regularity of demand and possibility of forecasting were di verse between the groups of farms. The management of reserves in different organizational and property forms of agricultural farms should be treated individually. The normative determination of levels of reserves' types is difficult. In private farms the situation is worsened by the little farmers' knowledge about possibilities of reserves' managing rationalization.

Cytowania

  1. BASKIN A.I., 1997: Sterowanie zapasami w warunkach systemowych przekształceń gospodarki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11, Warszawa.
  2. BYLKA S., REMPAŁA R., 2003: Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
  3. NAPIÓRKOWSKI R., 1973: Instrumenty finansowe w gospodarce zapasami. PWE, Warszawa.
  4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Tekst jednolity, DzU z 17 czerwca 2002 r., Nr 76, poz. 694.
  5. WASILEWSKI M., 1999: Wybrane aspekty zarządzania zapasami w podmiotach rolniczych. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, audytingu i analizy finansowej. Wydawnictwo UG, Sopot.
  6. WASILEWSKI M., 2003a: Kształtowanie poziomu i kosztów zapasów w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 90, zeszyt I.
  7. WASILEWSKI M., 2003b: Klasyfikacja zapasów oraz tendencje ich zmian w gospodarstwach indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW nr 48, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
  8. WASILEWSKI M., 2004: Uwarunkowania poziomu zapasów w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Postępy Nauk Rolniczych nr 2.