Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych

Agnieszka Orwat

Orwat, Agnieszka
Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych
Sample applications of the robust estimation to financial time series
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 279-288

Słowa kluczowe

obserwacje odstające obserwacje nietypowe obserwacje wpływowe estymacja odporna estymatory Welscha

Key words

outliers influential observations robust estimation Welsch estimators

Streszczenie

Założenia, na których opierają się parametryczne metody estymacji dotyczące normalności rozkładu populacji oraz niezależności zmiennych, często nie są spełnione w przypadku danych finansowych. Dlatego istotną kwestią jest stosowanie metod estymacji odpornej (robust estimation) na te założenia, a tym samym na jakość obserwacji. Celem pracy jest implementacja metody odpornej do modelowania szeregu czasowego wartości indeksu giełdowego WIG20 o piętnastominutowej częstotliwości notowań w dniu 13.02.2006. Do szacowania parametrów strukturalnych modelu zastosowano estymatory odporne Welscha

Abstract

The assumptions which constitute the basis for parametric estimation techniques, relating to the normality of distribution of the population as well as independent variables, are often not fulfilled in the case of financial data. Therefore it is important to use robust estimation methods, both in terms of these assumptions and in terms of the quality of observations. The paper aims to implement the robust estimation to modelling the time series of the WIG20 index of the 15-minute frequency on 13 February 2006. The structural parameters of the model were estimated with the use of the Welsch estimators