Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego

Dominik Krężołek, Grażyna Trzpiot

Krężołek, Dominik
Trzpiot, Grażyna
Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
The statistical verification of the CAPM in the polish capital market
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 341-351

Słowa kluczowe

CAPM współczynnik beta metoda najmniejszych kwadratów (MNK) równanie regresji model korelacji krzyżowej

Key words

CAPM beta coefficient the Ordinary Least Square (OLS) the crosssectional regression model

Streszczenie

Poniższa praca prezentuje testy badające zasadność stosowania modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wykorzystano dwa podejścia do testowania modelu: tradycyjne (zaproponowane przez Fama i MacBeth) oraz warunkowe (zaproponowane przez Pettengill, Sundaram oraz Matur). Podejście warunkowe zawiera dodatkowo test średnio dodatnich nadwyżek rynkowych oraz test symetryczności zależności ryzyko – dochód w okresach dodatnich i ujemnych nadwyżek rynkowych. Weryfikację modelu przeprowadzono dla dziennych logarytmicznych stóp zwrotu z akcji 92 spółek notowanych na GPW w okresie styczeń 2000 – grudzień 2005

Abstract

This paper presents some tests of validity of CAPM using data from the Warsaw Stock Exchange (WSE). Two approaches are presented: the traditional approach (proposed by Fama and MacBeth) and conditional approach (proposed by Pettengill, Sundaram and Mathur). The conditional approach contains additionally two tests: first one, that the excess market returns are, on average, positive and second one – that the risk – return relationship is symmetrical between periods of positive and negative excess market returns. To test the assumptions of CAPM the daily log-returns of 92 stocks listed in the WSE for the period January 2000 to December 2005 are used in this study