Sytuacja społeczno-ekonomiczna podatnika a udział podatku PIT w płacy brutto w krajach OECD

Anna Bischoff
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bischoff, Anna (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sytuacja społeczno-ekonomiczna podatnika a udział podatku PIT w płacy brutto w krajach OECD
Socio-economic situation of taxpayers in relation to the share of PIT in gross wages in OECD countries
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 111, s. 5-17

Słowa kluczowe

podatnik PIT stawki podatkowe płaca brutto

Key words

taxpayer PIT tax rates gross wage

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono analizę obciążenia podatkiem PIT podatników z krajów OECD, w zależności od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Podatnicy zostali podzieleni na 7 grup społeczno-ekonomicznych. Każda z grup reprezentowała określony poziom dochodów, dodatkowym kryterium było posiadanie pod opieką dzieci lub ich brak. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych udostępnionych przez OECD dla lat 2000–2013. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ogólny poziom obciążenia podatkiem PIT spadał w latach 2000–2010, natomiast od roku 2011 do 2013 widoczny był wzrost zarówno poziomu opodatkowania, jak i liczby stawek podatkowych dla wszystkich badanych grup. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim osób pracujących i jednocześnie wychowujących dzieci.

Abstract

The paper presents an analysis of personal income tax burden for taxpayers from OECD countries, depending on their socio-economic situation. Taxpayers were divided into 7 socio-economic groups. Each group represented a certain level of income, an additional criterion was whether the taxpayer was materially responsible for children or not. The study was conducted based on the data provided by OECD for the years 2000–2013. The study shows that the overall PIT burden fell in years 2000–2010, however since 2011 to 2013 there was an increase in both the level of taxation and the number of tax rates for all analyzed groups. This increase related mainly to people working and raising children.