Postawy i zachowania nabywcze kobiet wobec znakowania żywności symbolami dobrowolnych certyfikatów jakości

Ewa Halicka
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Halicka, Ewa; ORCID: 0000-0002-0535-2115 (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Postawy i zachowania nabywcze kobiet wobec znakowania żywności symbolami dobrowolnych certyfikatów jakości
Women’s attitudes towards food quality labelling with symbols of certification and buying behaviors concerning food with such labels
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 115, s. 141-149

Słowa kluczowe

certyfikacja żywności zrównoważona konsumpcja zachowania konsumentów kobiety dochód

Key words

food certification sustainable consumption consumer behavior women income

Streszczenie

Jednym z zadań dobrowolnych systemów certyfikowania jakości produktów żywnościowych (tzw. QAS – ang. Quality Assurance Systems) jest m.in. ułatwienie konsumentom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji nabywczych. Celem artykułu jest określenie znajomości wybranych symboli certyfikatów żywności, koncentrujących się na wartościach ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Dla realizacji celu pracy wykorzystano dane pierwotne zebrane w 2014 roku metodą CATI wśród 288 mieszkanek Warszawy. Uzyskane wyniki wskazują na niski poziom świadomości i znaczną zachowawczość respondentek względem symboli systemów certyfikujących umieszczanych na opakowaniach żywności. Można stwierdzić, że istnieje silna potrzeba budowania wśród mieszkanek Warszawy świadomości i zaufania dotyczących certyfikacji oraz wpływu obecnej konsumpcji żywności na zdrowie i środowisko naturalne.

Abstract

One of the roles of voluntary food quality certification schemes (FQAS) is to help consumers make responsible buying decisions. The aim of this article is to present the level of knowledge about chosen food certificate symbols which focus on ecological, economic and social values. In order to meet the goal, primary data collected in 2014 using the CATI method among 288 women living in Warsaw was used. Obtained data shows that the group was characterized by low level of awareness as well as unwillingness to shift towards food products labeled with certification logos. It was concluded that there is a strong need to strengthen the consciousness and trust of female consumers living in Warsaw in certification schemes and the impact of current food consumption on health and natural environment.