Kształtowanie się rynku miodu w krajach Unii Europejskiej w latach 2001–2013

Olena Kulykovets1, Maria Jeznach2, Małgorzata Kosicka-Gębska3, Anna Kudlińska-Chylak4
1, 2, 3, 4 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kulykovets, Olena (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jeznach, Maria (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kosicka-Gębska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-2043-7627 (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kudlińska-Chylak, Anna (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kształtowanie się rynku miodu w krajach Unii Europejskiej w latach 2001–2013
THE HONEY MARKET IN THE EUROPEAN UNION IN THE PERIOD 2001–2013
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 111-120

Słowa kluczowe

miód produkcja spożycie

Key words

honey production consumption

Streszczenie

W artykule zaprezentowano zmiany na rynku miodu w krajach UE w latach 2001–2013. Zastosowano metodę podziału producentów miodu ze względu na wielkość produkcji na: dużych, średnich i małych. Najbardziej dynamicznie rosła produkcja miodu w grupie małych producentów, w której średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 2,93% w badanym okresie. Stwierdzono dużą niestabilność wielkości produkcji miodu w UE, co wskazuje na niepewność i bardzo silne reakcje producentów na sytuację rynkową. Za zasadne uznano więc wsparcie dla programów pszczelarskich, gdyż przyczynia się ono do wzrostu produkcji oraz konsumpcji miodu w poszczególnych krajach.

Abstract

The article presents changes in honey production in the countries of EU in years 2001–2013. The method used in the article divided honey producers by size of the production: large, medium and small. Honey production in the group of small producers was the most dynamically growing, where the average annual growth rate was 2.93% in the considered period. Identified large volatility of honey production in the EU, which indicates the uncertainty and strong reactions of producers to the market situation. Therefore it is very important to support apiculture programs as contribution to the increasing of honey production and consumption in the respective countries.