Czynniki wpływające na konsumpcję produktów mlecznych w polskich gospodarstwach domowych

Anna Murawska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Murawska, Anna (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Czynniki wpływające na konsumpcję produktów mlecznych w polskich gospodarstwach domowych
DETERMINANTS AFFECTING THE CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS IN POLISH HOUSEHOLDS
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 121-132

Słowa kluczowe

produkty mleczne konsumpcja gospodarstwo domowe czynniki dochody

Key words

dairy products consumption household factors income

Streszczenie

W artykule podjęto próbę określenia czynników wpływających na konsumpcję produktów mlecznych. Dodatkowo starano się określić, jaki jest obecny poziom konsumpcji produktów mlecznych i czy spożycie różni się w zależności od charakterystycznych cech gospodarstw domowych. W artykule podjęto rozważania teoretyczne oraz empiryczne. Źródłem danych były informacje pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce. W celu dokonania opisu danych zastosowano metody statystyczną, opisową i porównawczą. Konsumpcja mleka w Polsce od wielu lat spada, rośnie spożycie jogurtów, a serów utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Nadrzędnymi czynnikami wpływającymi na poziom konsumpcji produktów mlecznych są dochody konsumentów, przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej oraz wielkość rodziny.

Abstract

The article attempts to identify factors influencing the consumption of dairy products. In addition, efforts were made to determine the current level of consumption of dairy products and whether the consumption differs depending on the characteristics of the households. Theoretical and empirical considerations were taken into account. The source of data was the information from the research of household budgets in Poland. A statistical, descriptive and comparative method was used to describe the data. For a number of years, the consumption of milk in Poland has been decreasing, the consumption of yoghurts has increased, and the cheese is on a similar level. The main factors influencing the level of consumption of dairy products are consumer income, socio-economic membership and family size.