Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki

Elżbieta Kacperska
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kacperska, Elżbieta; ORCID: 0000-0002-6810-7037 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki
INTERNATIONAL TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM OF CONTEMPORARY ECONOMY
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 17-31

Słowa kluczowe

terroryzm międzynarodowy problemy globalne ataki terrorystyczne agroterroryzm Polska

Key words

international terrorism global problems terrorist attack agroterrorism Poland

Streszczenie

Celem badań było przedstawienie zjawiska terroryzmu międzynarodowego we współczesnej gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem agroterroryzmu. Analiza dotyczyła lat 2006–2016. W badaniach podjęto próbę zdefiniowania pojęcia terroryzmu, przedstawiono miejsca zamachów, skalę ataków terrorystycznych, liczbę ofiar oraz koszty ekonomiczne poniesione po atakach terrorystycznych. Przybliżono zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym bezpieczeństwa ekonomicznego. Dokonano odniesienia do sytuacji Polski na arenie międzynarodowej w kontekście terroryzmu i agroterroryzmu oraz przedstawiono analizę zagrożeń skierowanych przeciw Polsce.

Abstract

The research aim was to present the phenomenon of international terrorism in the world economy, with particular emphasis on agroterrorism. The analysis covers the period from 2006 to 2016. The research attempts to define the concept of terrorism as well as it presents sites and scale of terrorist attacks, the number of their victims and the economic costs incurred as a result of terrorist attacks. The paper also discusses the issue of international security, including economic security. The reference was to the situation of Poland on the international arena in the context of terrorism and agroterrorism with an analysis of threats that they pose to the country.