Dotowane ubezpieczenia upraw w Polsce. Stan i perspektywy

Arkadiusz Weremczuk
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Weremczuk, Arkadiusz; ORCID: 0000-0002-6839-8508 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Dotowane ubezpieczenia upraw w Polsce. Stan i perspektywy
SUBSIDIZED CROP INSURANCE IN POLAND. STATUS AND PROSPECTS
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 69-81

Słowa kluczowe

ryzyko ubezpieczeniowe ubezpieczenie upraw ubezpieczenia rolne

Key words

insurance risk crop insurance agricultural insurance

Streszczenie

W artykule podjęto próbę analizy funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce w latach 2012–2016. Oceniono zmiany, którym poddano system ubezpieczeń upraw. Wskazano na deficytowość tych produktów dla zakładów ubezpieczeniowych oraz brak powszechności nabywania polis przez producentów rolnych w Polsce. Artykuł zawiera propozycje zmian, które mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania tych ubezpieczeń, zarówno po stronie popytu, jak i podaży.

Abstract

The article is an attempt to analyze the functioning of subsidized crop insurance in Poland in 2012–2016. The evaluation of crop insurance has been done. Negative effectiveness of these products for insurance companies and the lack of universality in the acquisition of policies by agricultural producers in Poland were observed. The article proposes changes that may improve the functioning of these insurances, from demand and supply point of view.