Zafałszowania artykułów rolno-spożywczych w świetle regulacji prawnych oraz działań organów urzędowej kontroli żywności w Polsce

Irena Ozimek1, Natalia Przeździecka-Czyżewska2, Julita Szlachciuk3
1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2, 3 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ozimek, Irena; ORCID: 0000-0003-3430-8276 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Przeździecka-Czyżewska, Natalia (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Szlachciuk, Julita; ORCID: 0000-0002-9742-2044 (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zafałszowania artykułów rolno-spożywczych w świetle regulacji prawnych oraz działań organów urzędowej kontroli żywności w Polsce
THE AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS ADULTERATION IN THE EYES OF THE LEGAL REGULATIONS AND ACTIVITIES OF THE OFFICIAL FOOD CONTROL AUTHORITIES IN POLAND
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 97-109

Słowa kluczowe

konsument żywności zafałszowania żywności artykuły rolno- spożywcze urzędowa kontrola żywności

Key words

consumers of food food adulteration agricultural and food products official food control authorities

Streszczenie

Celem badań było przedstawienie regulacji prawnych dotyczących kwestii zafałszowań na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz efektów działań IJHARS w tym zakresie. Badaniami objęto polskie i unijne regulacje prawne poruszające kwestię nieprawidłowości i odpowiedzialności przedsiębiorców na rynku żywności. Cel ten zrealizowano poprzez analizę danych wtórnych, tj. aktów prawnych oraz dostępnych wyników kontroli przeprowadzonych w latach 2009–2017 przez organy urzędowej kontroli żywności. Szczególną uwagę zwrócono na analizę decyzji administracyjnych wydanych przez IJHARS na podstawie art. 29 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, dotyczących zafałszowań artykułów rolno-spożywczych, które są upubliczniane na stronie internetowej inspekcji. Wyniki działań kontrolnych wskazują na zasadność prowadzenia dalszych działań kontrolnych, zwłaszcza w zakresie etykietowania żywności.

Abstract

The aim of the research was to present legal regulations concerning adulteration on the market of agricultural and food products, and the effects of actions taken by IJHARS in this regard. The study has covered the Polish and EU legal regulations concerning the issues of irregularities and of the liability of entrepreneurs on the foodstuffs market. This goal has been achieved by analysing secondary data, i.e. legal acts and the available results of the inspections conducted in 2009–2017 by the official food control authorities. The administrative decisions issued by IJHARS pursuant to Article 29 of the Act on Merchantable Quality of Agricultural and Food Products, concerning the adulteration of agricultural and food products, which are published on the Inspection’s website, have been analysed in particular detail. The results of the control activities indicate that further control activities are justified, in particular with regard to food labelling.