Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państwa

Grzegorz Sobiecki
Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Sobiecki, Grzegorz; ORCID: 0000-0003-2548-1720 (Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państwa
Simple method of comprehensive assessment of the consequences of the change in the excise tax on beer for the state budget
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 121, s. 5-24

Słowa kluczowe

akcyza wpływy budżetowe rynek piwa metoda szacowania

Key words

excise tax budget revenues beer market estimation method

Streszczenie

W artykule autor przedstawia nieskomplikowaną, pośrednią metodę szacowania wielokanałowego wpływu zmian podatku akcyzowego na piwo na łączne wpływy państwowego budżetu w Polsce, korzystając z publicznie dostępnych danych. Kanały, które obejmuje metoda, to zmiany wpływów z podatków VAT, PIT, CIT oraz akcyzy na piwo oraz substytuty (głównie wódkę), pochodzących od producentów, pośredników sprzedaży piwa i substytutów oraz producentów surowców, usług oraz produktów pośrednich wykorzystanych do produkcji piwa.

Abstract

In this article the author derives a simple, indirect method to estimate a multi-channel influence of changes in excise tax on beer on state budget revenues in Poland, which uses publicly accessible statistical data. The channels included are changes of VAT, PIT, CIT and direct excise tax revenues of beer and substitutes (mainly vodka) paid by producers, retailers, wholesalers, gastronomy as well as of producers of raw materials, service and supplies providers for brewing beer.