Macro-logistics as tools for shaping today’s economy

Joanna Domagała
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance, Department of Logistics
Domagała, Joanna; ORCID: 0000-0001-9801-4344 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance, Department of Logistics)
Macro-logistics as tools for shaping today’s economy
Makrologistyka narzędziem kształtowania współczesnej gospodarki
Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020, vol.5, nr 3, s. 31-44

Słowa kluczowe

micro-logistic macro-logistic economy Poland

Key words

mikrologistyka makrologistyka gospodarka Polska

Streszczenie

The aim of the article is to determine the essence of micro- and macrologistics and to present the elements of the macro-logistics system as factors in the development of the Polish economy. Secondary data was used to present the current state and perspectives for the development of four elements of the macrologistics sub-system in Poland, i.e.: transport networks, systems of product distribution, infrastructure connected with the flow of information and systems for the management and treatment of waste. Also, the growing role of Polish logistics in Europe was noted.

Abstract

Celem artykułu jest określenie istoty mikro- i makrologistyki oraz przedstawienie elementów systemu makrologistyki jako czynników rozwoju polskiej gospodarki. Wykorzystując dane wtórne, zaprezentowano stan i perspektywy rozwoju czterech elementów podsystemu makrologistycznego w Polsce tj.: sieci transportowych, systemów dystrybucji produktów, infrastruktury związanej z przepływem informacji oraz systemów zagospodarowywania i utylizacji odpadów. Wskazano również rosnącą rolę polskiej logistyki w Europie.

Cytowania

 1. Abt S., 1993: Logistyka – wyróżnikiem nowej generacji gospodarowania, Problemy Magazynowania i Transportu 4, 172–192.
 2. Actia Forum, 2019: Port Monitor. Polish ports in 2018, Gdynia.
 3. Baran J., Karlewska M., 2016: Teoretyczne aspekty logistycznego systemu gospodarki odpadami, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki 1(3), 5–17.
 4. Domagała J., 2019: Efficiency of Polish seaports against the background of the largest ports in Europe, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki 4(3), 77–85.
 5. European Commission, 2020: The Digital Economy and Society Index (DESI), [electronic source] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
 6. Fechner I., Szyszka G., 2018: Logistyka w Polsce. Raport 2017, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 7. Ficoń K., 2005: Zarys mikrologistyki [Micrologistics], BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Gdynia.
 8. Fraunhofer Institute 2018: TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2017/2018.
 9. GUS, 2002–2018: Transport – wyniki działalności. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 10. Kempa S., 2010: Logistyka – narzędzie kształtowania procesów gospodarczych, Artykuł w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, [electronic source] http://www.kdkinfo.com.pl .
 11. Klojzy-Karczmarczyk B., Staszczak J., 2013: Ograniczenie składowania w wyniku segregacji i selektywnego wybierania frakcji suchej odpadów komunalnych, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 84, 75–87.
 12. Krzyżaniak S., 1997: Logistyka w gospodarce narodowej, Logistyka 4, 11–16.
 13. Kulikowska-Wielgus A., 2018: Polska logistyka coraz wyżej w rankingu Banku Światowego, trans.info, [electronic source] https://trans.inf o/pl/polska-logistyka-coraz-wyzej-w-rankingu-banku-swiatowego-104083.
 14. Kwaśniewski K., Grzesiak P., Kapłan R., 2018: Ocena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 107, 5–18.
 15. Matwiejczuk R,. 2006: Zarządzanie marketingowo-logistyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Nowicka-Skowron M., 2000: Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa.
 17. Ojala L., Andersson D., Naula T., 2008: Logistics Value Chain, Memedowic Global Production Networks, UNIDO.
 18. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Raport roczny, [electronic source] https://www.plk-sa.pl/biuroprasowe/raport-roczny/
 19. Primus A., Rosik-Dulewska C., 2018: Potencjał paliwowy frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i jego rola w krajowym modelu gospodarki odpadami,Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 105, 121–134.
 20. Rydzkowski W., 1999: Aktualne tendencje w logistyce europejskiej, Logistyka 1, 6–8.
 21. Rynek Infrastruktury, 2018: Polska 12 w Europie pod względem długości autostrada, [electronic souce] https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/polska-12-w-europie-pod-wzgledem-dlugosci-autostrad-63987.html
 22. Skowrońska A., 2012: Makrologistyka a heterodoksyjne teorie i koncepcje ekonomiczne, OPTIMUM Studia Ekonomiczne 1(55), 3–28.
 23. Skowrońska A., 2013a: Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 9(1225), 10–20.
 24. Skowrońska A., 2013b: Od systemu transportowego do systemu makrologistycznego, czyli odpowiedź na nowe uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Studia Ekonomiczne 143, 349–362.
 25. Toruński J., 2010: Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (14)87, 31–47.
 26. Urząd Lotnictwa Cywilnego, [electronic source] https://www.ulc.gov.pl/pl/statystyki-analizy/statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych