Assessment of the place of purchase of vegetables and fruits as expressed by consumers

Dagmara Stangierska1, Agnieszka Maciąg2
1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Gardening Sciences, Department of Horticulture and Gardening, 2 Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance, Department of Logistics
Stangierska, Dagmara; ORCID: 0000-0002-8104-0527 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Gardening Sciences, Department of Horticulture and Gardening)
Maciąg, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-8082-3765 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance, Department of Logistics)
Assessment of the place of purchase of vegetables and fruits as expressed by consumers
Ocena miejsca zakupu warzyw i owoców w opinii konsumentów
Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020, vol.5, nr 3, s. 57-64

Słowa kluczowe

place of purchase fruits and vegetables consumers

Key words

miejsce zakupu warzywa i owoce konsumenci

Streszczenie

According to studies, Poland is the leader in the production of certain fruits and vegetables as well as certain food products. The development of discount chains is where the changes are visibly heading. The article presents the results of the most common places to buy fruits and vegetables. The research was carried out on a sample of 812 people. Research shows that consumers most often buy fruits and vegetables in super and hypermarkets, with supermarkets being chosen most often when purchasing all food products. The smallest percentage of respondents declared making food purchases in bazaars and markets. The place of purchase is an important factor for choosing food.

Abstract

Jak wynika z badań, Polska jest liderem w produkcji niektórych owoców i warzyw, a także producentem wybranej żywności. Najbardziej widoczny kierunek zmian stanowi rozwój sieci dyskontowych. W artykule zaprezentowano wyniki dotyczące najczęstszego miejsca zakupu żywności owoców i warzyw, które uzyskano na próbie 812 osób. Jak wynika z badań, konsumenci najczęściej kupują owoce i warzywa w super- i hipermarketach, markety natomiast są wybierane najczęściej w przypadku zakupu całej żywności. Najmniejszy odsetek respondentów dokonuje zakupu żywności na bazarach i targowiskach. Dla 70% respondentów miejsce zakupu jest istotnym czynnikiem decydującym o wyborze żywności.

Cytowania

  1. Jeznach M. (red.), 2009: Nowe trendy w żywności, żywieniu i konsumpcji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., 2009: Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Kowalczuk I., Ratyńska-Bojar U., 2010: Innowacyjne formy promocji na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Lipowski M., Agnowski M., 2004: Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych, Handel wewnętrzny 2(349), 125–137.
  5. Maciejewski G., 2017: Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne 316, 136–146.
  6. Maciejewski G., 2018: Miejsca zakupu żywności polskich konsumentów, Handel Wewnętrzny 1(372), 99–108.
  7. Siddiqui W.M., 2020: Sensor Based Quality Assessment. Systems for fruits and Vegetables, CRC Press, Canada.
  8. Sikorska M., 2020: Polacy jedzą za mało owoców i warzyw!, Agronomista, [electronic source] https://agronomist.pl/artykuly/polacy-jedzaza-malo-owocow-i-warzyw
  9. Strojewska I., 2020: Ceny detaliczne i spożycie, Analizy Rynkowe. Rynek owoców i warzyw, 25–28.