The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses

Ludwik Wicki
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance
Wicki, Ludwik; ORCID: 0000-0002-7602-8902 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance)
The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses
Wpływ wdrożenia systemu WMS na produktywność pracy. Przypadek trzech magazynów dystrybucyjnych
Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020, vol.5, nr 3, s. 77-91

Słowa kluczowe

WMS warehouse labour productivity

Key words

WMS magazyn produktywność pracy

Streszczenie

Solutions of Industry 4.0 cover more and more areas of the economy. In logistics, digitization applies to each of the functional areas. Introducing IT solutions in logistics leads to an increase in the reliability of communication, faster stock rotation, and a higher level of service. It enables higher work efficiency and overall productivity. Changes in work productivity in three warehouses as a result of the implementation of a WMS class system and accompanying necessary changes in the equipment and organization of warehouse space was analysed in this work. The source of data for the analysis was the measurement of labour productivity for 12 months: three months before the implementation of the WMS and nine after its implementation. Work productivity after the implementation of the WMS increased by 40% compared to the level before it. The period of introducing WMS and obtaining an increase in personnel productivity was at least six months. Labour productivity in the analysed period increased in each month of the analysis. Only one of the three warehouses showed stabilization of workforce productivity at a level 50% higher than before the implementation. The research results confirm that the presence of WMS in the warehouse makes it possible to reach a significant increase in work productivity in warehouses.

Abstract

Cyfryzacja obejmuje coraz więcej obszarów gospodarki i życia społecznego. W logistyce obejmuje każdy z obszarów funkcjonalnych. Podstawowe cele, jakie są realizowane poprzez wdrożenia systemów informatycznych to wzrost szybkości i niezawodności obsługi, obniżenie strat, wzrost wydajności pracy, obniżka kosztów. W pracy analizowano zmiany produktywności pracy w trzech magazynach w wyniku wdrożenia systemu klasy WMS i koniecznych zmian w zakresie wyposażenia oraz organizacji przestrzeni magazynu. Podstawą analizy były wyniki pomiarów produktywności pracy w okresie 12 miesięcy: trzech przed wdrożeniem systemu i dziewięciu po wdrożeniu systemu. Stwierdzono, że produktywność pracy po pół roku od wdrożenia wzrosła o 40% w stosunku do poziomu przed wdrożeniem systemu WMS. Okres produkcyjnego uczenia się po zmianach wynosił co najmniej sześć miesięcy. Tylko w jednym z trzech magazynów zaobserwowano stabilizację produktywności pracy na poziomie o 50% wyższym niż przed wdrożeniem. Wdrożenie systemu WMS w istotnym stopniu przyczynia się do wzrostu produktywności pracy.

Cytowania

 1. 10.33226/1231-2037.2020.6.1
  Banaszyk P., 2020: The effectiveness criteria from the enterprise management and supply chain management perspective, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6, 2–9.
 2. Bartosiewicz S., 2017: Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5, 23–32.
 3. Bobiński A., 2009: Proces wyboru, wdrażania i eksploatowania systemy IT w magazynie, Nowoczesny Magazyn. Pismo o Systemach Składowania i Magazynowania (11)1, 62–65.
 4. Długosz J. (red.), 2009: Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Dotoli M., Epicoco N., Falagario M., Costantino N., Turchiano B., 2015: An integrated approach for warehouse analysis and optimization: A case study, Computers in Industry 70, 56–69.
 6. 10.33226/1231-2037.2019.8.2.
  Gajdzik B., 2019: Predyktywne i inteligentne utrzymanie urządzeń w Przemyśle 4.0 – maszyny wzmocnione o dane. Historia zmian w UR na przykładzie krajowego sektora stalowego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 8, 10–17.
 7. 10.1016/j.compind.2020.103343
  Geest M. van, Tekinerdogan B., Catal C., 2020: Design of a reference architecture for developing smart warehouses in industry 4.0, Computers in Industry 124, 103343.
 8. 10.33226/1231-2037.2019.5.2.
  Głodowska K., Świderski A., 2019: Istotność doboru technologii transportowej w zastosowaniu do optymalizacji procesu transportu wewnętrznego w strefie kompletacji, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5, 8–14.
 9. 10.33226/1231-2037.2019.1.4
  Grzelak M., Owczarek P., 2019: Model of product identification in a warehouse supported by Anteeo WMS, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1, 22–32.
 10. 10.22630/EIOL.2019.4.4.33
  Jałowiecki P., 2018: Assesment of advancement level of logistic systems in Polish agri-food industry, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4(4), 61–73.
 11. 10.22630/EIOL.2017.2.1.7.
  Jankowska A., Łukasiak M., 2017: Robotyzacja procesów magazynowych w wybranych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 2(1), 73–80.
 12. 10.33226/1231-2037.2019.6.4.
  Jurczak J., 2019: Ewolucja i kierunki rozwoju systemów klasy WMS, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6, 26–32.
 13. Klepacki B., Wicki L. (red.), 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. 10.33226/1231-2037.2020.3.1.
  Kunert O., 2020: Informative value of material indexes in the logistics information system, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 3, 2–6.
 15. 10.1504/IJPQM.2019.101517
  Mahalakshmi S., Arokiasamy A., Ahamed J. 2019: Productivity improvement of an eco friendly warehouse using multi objective optimal robot trajectory planning, International Journal of Productivity and Quality Management 27(3), 305–328.
 16. Majewski J., 2006: Informatyka w magazynie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 17. Majewski J., 2013: WMS – Analiza wdrożenia, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 18. 10.33226/1231-2037.2020.6.5.
  Masłowski D., Maziakowska P., Musiał D., Rut J., 2020: Wpływ rozwiązań telematycznych na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6, 41–47.
 19. 10.1177/106480461875728
  Nair C., Tsiopanos K., Martin R., Marshall G., 2018: Increasing Warehouse Productivity With an Ergonomic Handheld Scanner, Ergonomics in Design 26(3), 23–31.
 20. Ozga P. 2011: IT na usługach logistyki [IT in logistics], Eurologistics 63, 4–549.
 21. 10.1016/j.enbuild.2018.08.007
  Park S., Cho S., Ahn J., 2018: Improving the quality of building spaces that are planned mainly on loads rather than residents: Human comfort and energy savings for warehouses, Energy and Buildings 178, 38–48.
 22. 10.1108/IJPPM-01-2019-0034
  Pereira C., Anholon R., Rampasso I., Quelhas O., Leal Filho W., Santa-Eulalia L., 2020: Evaluation of lean practices in warehouses: an analysis of Brazilian reality, International Journal of Productivity and Performance Management 70(1), 1–20.
 23. Rut J., Kulińska E., 2013: Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Cz. 1, Logistyka 1, 38–39.
 24. 10.33226/1231-2037.2019.12.7.
  Rut J., Wengel M., 2019: Improvement of the manufacturing and logistic process in the researched company, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12, 37–52.
 25. Selander L., Henfridsson O., 2012: Cynicism as user resistance in IT implementation, Information Systems Journal 22(4), 289–312.
 26. Ślaski P., 2018: Model of the integrated logistics processes management in the supply chain, Gospodarka Magazynowa i Logistyka 12, 2–9.
 27. 10.33226/1231-2037.2020.2.1
  Sobczak P., 2020: Assessment of the Effectiveness of Storage Services in Poland in 2006–2015, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2, 2–10.
 28. 10.1016/j.compind.2014.12.004
  Valchkov L., Valchkova N. 2018: Methodology for efficiency improvement in warehouses: A case study from the Winter Sports Equipment Industry, Proceedings in Manufacturing Systems 13(3), 95–102.
 29. Wiązowski M., 2018: Wzorcowe wdrażanie WMS w przedsiębiorstwie, Eurologistics 2, 40–45.
 30. Wicki L., Franc-Dąbrowska J., 2013: The Role of IT Systems in Supporting Logistics Systems in Agribusiness Enterprises, Issues in Information Systems 14(2), 127–138.
 31. Wicki L., Jałowiecki P., 2010: Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 3, 1–21, [electronic source] https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/download/76363_2204ae6bf4289c513ba27bbe47a0b642