USING OF FUZZY MODELLING IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Tetiana Balanovska1, Natalia Drahnieva2, Alina Troian3
1, 2, 3 Faculty of Agricultural Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Balanovska, Tetiana; ORCID: 0000-0001-6814-5888 (Faculty of Agricultural Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Drahnieva, Natalia; ORCID: 0000-0003-2586-7869 (Faculty of Agricultural Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Troian, Alina; ORCID: 0000-0001-5923-3421 (Faculty of Agricultural Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
USING OF FUZZY MODELLING IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 22-30

Słowa kluczowe

anti-crisis management agricultural enterprise quality products fuzzy logic fuzzy modelling

JEL Classification

C45 L26 L15 O13 Q19

Streszczenie

The article systematizes the different views of scientists in relation to the anti-crisis management of enterprisesand emphasizes the importance of its use in enterprises. There was noted the necessity to introducethe perspective directions of economic activity of the enterprise, forming its image, ensuring competitiveness,profitability, and development. In order to make effective management decisions under uncertaindynamic environment, it is suggested to use fuzzy modelling for the prevention of the crisis occurrence.In order to present the possibility of using such an approach in the practical activity of agricultural enterprises,in particular which are engaged in dairy farming, we proposed an informational and logical modelfor determining the forecast average price of milk, taking into account the indicators of its quality, thatis based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic. In the context of anti-crisis management, there wassubstantiated the possibility of using the proposed model, as a basic one, in any agricultural enterprise inorder to improve its activities.

Cytowania

 1. Adamska, O. (2018). Antykryzove upravlinnia v konteksti reahuvannia na rehionalni vyklyky: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Anti-crisis Мanagement in the Context of Responding to Regional Challenges: Theoretical-Methodological Aspects]. Efficiency of Public Administration, 2 (55), 1, pp. 30-38. Retrieved from: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu _55/fail/5.pdf.
 2. Bragg, S.M. (2012). Financial Analysis: a controller’s guide. John Wiley & Sons, Hoboken NJ.
 3. 10.3846/16111699.2012.703965
  Brauer, M.F. (2013). The effects of short-term and long-term oriented managerial behaviour on medium-term financial performance: longitudinal evidence from Europe. Journal of Business Economics and Management, 14 (2), pp. 386-402, https://doi.org/10.3846/16111699 2012.703965
 4. Goodhart, C.A.E. (2006). A framework for assessing financial stability? Journal of Banking & Finance, 30 (12), pp. 3415-3422. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378-4266(06)00126-9
 5. Groh, M. (2014). Strategic Management in Times of Crisis. Munich Personal RePEc Archive. Paper 57032. Retrieved from: http://mpra.ub.uni -muenchen. de/57032.
 6. Korotkov, E.M. (Ed.) (2010). Antikrizisnoe upravlenie [Crisis Management]. INFRA-M, Moskva.
 7. Korotkova, O.V., Yehorova, N.V. (2011). Deiaki aspekty realizatsii antykryzovoho upravlinnia v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Some Aspects of Anti-crisis Management Realization in Modern Economic Conditions]. Ekonomika ta derzhava, 5, pp. 7-9. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=1346&i=1
 8. Leonenkov, A.V. (2005). Nechetkoye modelirovaniye v srede i MATLAB fuzzyTECH [Fuzzy Modeling in the Environment and MATLAB FuzzyTECH]. BHV-Petersburg, St Petersburg.
 9. Lihonenko, L.O. (2001). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii [Anti-crisis Management of the Enterprise: Theoretical-methodological Fundamentals and Practical Tools]. KNTEU, Kyiv.
 10. Protsjuk, N.I. (2007). Vykorystannia aparatu nechitkoi lohiky dlia pobudovy matematychnoi modeli vplyvu pokaznykiv yakosti moloka na tsinu yoho realizatsii [The Use of Fuzzy Logic Apparatus for Constructing a Mathematical Model of the Influence of Milk Quality Indicators on its Implementation Price]. The Journal of Zhytomyr State Technological University. Economics, 2 (40), рр. 204-209.
 11. Rotshtein, A.P. (1999). Intellektual’nyye tekhnologii identifikatsii: nechetkaya logika, geneticheskiye algoritmy, neyronnyye seti [Intellectual Technologies of Identification: Fuzzy Logic, Genetic Algorithms, Neural Networks]. UNIVERSUM-Vinnytsia, Vinnytsia.
 12. Shtovba, S.D. (2007). Proyektirovaniye nechetkikh sistem sredstvami MATLAB [Design of Fuzzy Systems Using MATLAB]. Goryachaya liniya – Telekom, Moskva.
 13. State Statistics Service of Ukraine (2018). Silske hospodarstvo Ukrainy: statystychnyi zbirnyk za 2017 rik [Agriculture of Ukraine: The Statistical Yearbook for 2017]. State Statistics Service of Ukraine, Kyiv. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.
 14. Zade, L.A. (1976). Ponyatiye lingvisticheskoy peremennoy i eye primeneniye k prinyatiyu priblizhennykh resheniy [The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning]. Mir, Moskva.
 15. Zakon Ukrayiny pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo stymulyuvannya utvorennya ta diyal’nosti simeynykh fermers’kykh hospodarstv. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2018, No 37, st. 276. [Law of Ukraine on amendments to the Tax Code of Ukraine and some laws of Ukraine on encouraging the establishment and activity of family farms. Verkhovna Rada (BBR) Bulletin, 2018, No 37, p. 266.