Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego

Łukasz Satoła, Janusz Żmija

Satoła, Łukasz
Żmija, Janusz
Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego
The use of the European Union regional policy instruments in local government units
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 1(50), s. 91-101

Streszczenie

W artykule autorzy podejmują próbę przedstawienia wykorzystania funduszy strukturalnych przez gminy. Jako obszar badań przyjęto teren województwa małopolskiego. Analizę objęto dwa programy operacyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych UE, które były wdrażane w Polsce w okresie programowania 2004-2006. Były to Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Analizy poprowadzono z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowania budżetów lokalnych.

Abstract

In the article the author takes an attempt at describing of structural funds’ using by communes. The Malopolska Region was treated as the area of research. With the analysis were provided two operational programmes, which were co-financed from the EU structural funds. Both of them were implemented in Poland in the programming period 2004-2006. It was Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development and Integrated Regional Operational Programme. Analyses were conducted considering the specificity and diversification of the local government budgets.pracy przedstawiono ogólne założenie i szczegółową charakterystykę Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2013). Przeprowadzono jego analizą i ocenę w porównaniu z innymi europejskimi i krajowymi programami oraz omówiono problemy związane z uruchomieniem i realizacją. W uwagach końcowych wskazano na szereg słabości i niedociągnięć oraz potrzebę korekty programu