Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce

Stanisław Piocha, Kamila Radlińska

Piocha, Stanisław
Radlińska, Kamila
Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce
Notes on the economic crises of the banking sector in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 238-251

Streszczenie

Obecny kryzys gospodarki globalnej uwidocznił niedoskonałości funkcjonowania rynków globalnych. Znaczny poziom integracji ekonomicznej, silne międzynarodowe współzależności spowodowały przeniesienie zaburzeń z jednego rynku w jednym kraju na pozostałe rynki świata, przyczyniając się do zaburzeń funkcjonowania wszystkich gospodarek narodowych. Problemem ważnym i niezbędnym dla dobrego funkcjonowania gospodarki światowej jest określenie procesów wczesnego przewidywania sytuacji kryzysowych gospodarki globalnej. Autorzy przedstawiają wstępne badanie empiryczne w zakresie analizy stanu gospodarki i stanu sektora bankowego oparte na ostatnich doświadczeniach polskiej gospodarki.

Abstract

The current crisis of the global economy revealed imperfections of functioning of global markets. Significant level of the economic integration, they caused strong international interdependences transferring disturbances of the around one market in one country to remaining markets of world, contributing to disorders of functioning of all national economies. It is a problem important and essential for the smooth running of the world economy determining processes of early predicting contingencies of the global economy. Authors are showing the preliminary empirical examination of the state of the economy within the scope of analysis and the state of the banking sector based on recent experiences of the Polish economy