Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie

Eugeniusz Pudełkiewicz

Pudełkiewicz, Eugeniusz
Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie
Reflections around the concept of marketing in agribusiness
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 5(54), s. 115-130

Streszczenie

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę rozwijania nowej dziedziny wiedzy, związanej z wykorzystaniem różnych typów i rodzajów współczesnych koncepcji marketingowych w agrobiznesie. Potrzeba rozwijania nowej dziedziny określanej jako marketing w agrobiznesie wiąże się przede wszystkim z biznesową naturą, specyfiką i charakterem poszczególnych ogniw agrobiznesu. Praktyczne zastosowania marketingu w agrobiznesie mają coraz większe znaczenie ze względu na konkurencyjność, innowacyjność i procesy globalizacji we współczesnym świecie

Abstract

The aim of this paper is to draw attention to the need to develop new areas of knowledge related to the use of different types and kinds of modern marketing concepts in agribusiness. The need to develop a new field of knowledge known as the marketing in agribusiness are mainly associated with a business nature, specificity and nature of the individual cells of agribusiness. Practical applications of marketing in agribusiness are becoming increasingly important because of the competitiveness, innovation and globalization in the contemporary world.