Perception of Advertisement in Visegrad Four Countries

Veronika Gašparíkov, Ľudmila Nagyová, Beáta Rizovová

Gašparíkov, Veronika
Nagyová, Ľudmila; ORCID: 0000-0002-5220-2857
Rizovová, Beáta
Perception of Advertisement in Visegrad Four Countries
Postrzeganie reklamy w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 5(54), s. 138-148

Streszczenie

Znaczenie komunikacji marketingowej ciągle wzrasta. Prowadzonych jest wiele debat na temat integracji narzędzi komunikacyjnych, które mogą pomóc osiągnąć lepsze rezultaty zwłaszcza, gdy firmy starają się działać na arenie międzynarodowej. Prezentowana praca zawiera wyniki badań prowadzonych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, które miały na celu znalezienie różnic wśród młodych ludzi w zakresie percepcji reklamy. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie efektywności reklamy internetowej, jednak pierwsze miejsce pod względem dokonywania zakupów elektronicznych ze względu na reklamę internetową w zajęli polscy respondenci

Abstract

The importance of marketing communication is still increasing. There are a lot of debates about integration of communication tools that can help to achieve more effective results mostly when companies try to operate internationally. The presented paper provides results of survey conducted within Visegrad Four countries that was aimed to find out differences among young people in the field of advertisement perception. There were almost no statistically significant differences just in the area of Internet advertisement effectiveness where the first position of making electronic purchases due to Internet advertisement is held by Polish respondents.