Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu

Jarosław Gołębiewski

Gołębiewski, Jarosław; ORCID: 0000-0001-7869-790X
Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu
Changes in the environment as a factor affecting agribusiness marketing firms
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 5(54), s. 36-49

Streszczenie

Celem artykułu było określenie skutków zmian środowiska gospodarczego i biznesowego na działalność marketingową przedsiębiorstw agrobiznesu. W opracowaniu dokonano przeglądu głównych tendencji występujących w różnych sferach otoczenia marketingowego przedsiębiorstw. Przedstawiono również wpływ tych zmian na koncepcje marketingu. Artykuł przedstawia ponadto diagnozę głównych opcji marketingowych w obszarze agrobiznesu.

Abstract

The purpose of the article was to determine the effects of changes in economic and business environment for agribusiness companies marketing activities. The paper reviews the main trends in the various spheres of business marketing environment. Also presents the impact of these changes on the concepts of marketing. The article presents the main options for further diagnosis in the field of agribusiness marketing.