Możliwości produkcyjne rolnictwa a sytuacja żywnościowa świata

Jerzy Babiak

Babiak, Jerzy
Możliwości produkcyjne rolnictwa a sytuacja żywnościowa świata
Production Capacities of Agriculture and the World Food Situation
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 5(54), s. 5-16

Streszczenie

Głód stanowi obecnie jedno z największych niebezpieczeństw ludzkości. Zjawisko to jest groźne zarówno w wymiarze politycznym, ekonomicznym jak i humanitarnym. Możliwości produkcyjne rolnictwa przyjmują wyraźnie dwubiegunowy charakter. W krajach średnio i wysoko rozwiniętych rolnictwo jest w stanie nie tylko zaspokoić potrzeby żywnościowe swojej ludności, ale także wytworzyć ich nadwyżki. Natomiast na pokaźnych obszarach Ziemi (ok. 1 mld mieszkańców) występuje permanentne zjawisko braku żywności. Tą niekorzystną sytuację pogłębia w ostatnich latach wyraźny wzrost cen produktów żywnościowych. W największym stopniu odczuje to społeczność żyjąca w krajach biednych, nieustannie zagrożonych problemem głodu.

Abstract

Starvation is contemporary one of the largest danger for humankind. It is dangerous from the political, economic, as well as humanitarian point of view. Agriculture in medium and highly developed countries is able to provide enough food but also produces food surpluses. However, there is a considerable phenomenon of lack of food on a large part of the world, which concerns about one billion people. This disadvantageous situation has deteriorated recently because of significant increase in food prices. Inhabitants of poor countries, continually endangered with starvation, will suffer mostly from this tendency