Środowisko w budżecie zadaniowym – 2011 rok

Beata Rudzka

Rudzka, Beata
Środowisko w budżecie zadaniowym – 2011 rok
Environment in performance budget – 2011
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 109-121

Streszczenie

W tekście omówiono ujęcie wydatków na ochronę środowiska w polskim budżecie zadaniowym, zaprezentowane zostały planowane przez dysponentów części budżetowych i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki/koszty, mierniki i cele na rok 2011

Abstract

The text introduce depiction of environmental protection in polish performance budgeting. Presents planned expenditures/costs budget holders and National Fund for Environmental Protection and Water Management, targets and indicators for 2011