Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych

Wioletta Girzycka, Arkadiusz Sadowski

Girzycka, Wioletta
Sadowski, Arkadiusz; ORCID: 0000-0002-8236-1007
Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych
Agricultural investments of modernization and meeting EU standards, financed by European Union founds
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 122-128

Streszczenie

Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie rolników, z których część wykonała inwestycje modernizacyjne lub dostosowujące gospodarstwa do standardów UE. Wykazay one duże zróżnicowanie pomiędzy dwiema analizowanymi typami przedsięwzięć, zarówno pod względem rzeczowym i finansowym, jak i dotyczącym motywacji wykonania. Inwestycje modernizacyjne charakteryzowały się większą kosztochłonnością, lecz ich realizacja wynikała z wewnętrznych potrzeb podmiotów. Wykonywane były przez gospodarstwa większe powierzchniowo. Przedsięwzięcia dostosowawcze z kolei realizowane były głównie ze względu na chęć późniejszego skorzystania z innych form pomocy UE, a ich wartość była ponad 10-ktornie niższa w stosunku do inwestycji modernizacyjnych

Abstract

The paper contains the results of surveys conducted on a group of farmers, some of which has done investments of modernization or adapting to EU standards. The investigation showed large differences between the two analyzed groups of projects, both in terms of substantive and financial, as well as the motivation for implementation. Modernization investments were characterized by higher costs, and their implementation was done due to the internal needs of the entities. Those investments were performed by holdings of a larger surface. Projects concerning EU standards meeting were mainly done due to the desire of use other forms of EU assistance, and their value was more than 10-time lower in relation to modernization investments