Uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych

Alina Walenia

Walenia, Alina
Uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych
Function of managerial control while executing the budget in the task-based arrangement within the public finance sector
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 129-144

Streszczenie

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych w jednostce dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Standardy kontroli zarzadczej dla sektora finansów publicznych, zgodne z międzynarodowymi standardami (INTOSAI) określone zostały w formie komunikatu i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym przez Ministra Finansów. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, wójta (burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego) oraz kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Abstract

Pursuant to the provisions of the Act on Public Finances, managerial control in the units of public finance sector comprises overall activities taken within the unit in order to ensure the achievement of aims and tasks in a legal, effective, cost-efficient and timely manner. Standards of managerial control for the public finance sector, pursuant to international standards (INTOSAI) have been defined in the form of an announcement and published in the Official Journal of the Minister of Finance. Ensuring the functioning of adequate, effective and efficient managerial control lies within the scope of minister’s duties, via subordinate government administration departments, commune head (mayor, head of the territorial unit government) and the head of the public finance sector unit. Failure to fulfil or incorrect fulfilment of the duties in the area of managerial control is subject to liability for breaching the public finance discipline pursuant to the act dated 17 December 2004 on liability for breaching the public finance discipline