Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Michał Kiełsznia, Przemysław Łagodzki

Kiełsznia, Michał
Łagodzki, Przemysław
Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Performance budgeting on example of Regional Board of Management of Environmental Protection in Stettin
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 14-22

Streszczenie

Wdrożenie budżetu zadaniowego ma przełomowe znaczenie dla sektora finansów publicznych. Stanowi on efektywne narzędzie zarządzania ukierunkowane na osiąganie zaplanowanych celów. Idea wprowadzenia i realizowania zasadniczych celów w układzie budżetu zadaniowego pozwala w sposób kompleksowy dokonywać. monitoringu prowadzonych działań. Tak pod względem ich celowości, przejrzystości, gospodarności, jak i efektywności. Ponadto umożliwia ona dokonywanie porównań oraz analiz odchyleń stanów oczekiwanych, w zakresie realizowanych zadań, od przyjętych założeń. Wszystkie realizowane w ramach budżetu zadaniowego zadania i programy mogą. być także poddawane permanentnej ocenie – tak w trakcie ich trwania, jak i po ich zakończeniu.

Abstract

Implementation of performance budgeting has critical meaning for the public finance sector. It presents effective instrument of management on achievement of planned purpose direct. Idea of performance budgeting allows to complex manner monitoring of led operation so in respect their clarity, economy, as well as efficiency. Besides, it enables executing of comparison and presents analyses of deviations desired, in range of realized task, from accepted foundation. Within the confines of budget all realize task and programs can be subjected in the course of their enduring permanent estimate also, as well as for their completion.