Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego

Iwona Kowalska

Kowalska, Iwona; ORCID: 0000-0002-2757-7163
Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego
The role of universities in educating staff qualified in task budget implementation
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 34-43

Streszczenie

Uczelnie powinny wzmocnić swą pozycję na rynku instytucji oferujących usługi z zakresu przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy (w tym wdrażania budżetu zadaniowego). Celem artykułu jest próba zaprezentowania potencjału uczelni w kształceniu kadr z zakresu budżetu zadaniowego oraz wskazanie barier w realizacji tego przedsięwzięcia

Abstract

Universities should strenghten their position on the market of institutions offering services in the field of educating staff that would fit the needs of the labour market (including staff qualified in task budget implementation). The aim of the article is to make an attempt to present the potential universities have in the field of educating staff qualified in task budget, as well as to indicate barriers that impede the realization of this potential.