Wydatki budżetu państwo na sektor rolny i KRUS w latach 2004-2008

Piotr Gołasa

Gołasa, Piotr; ORCID: 0000-0002-8848-1122
Wydatki budżetu państwo na sektor rolny i KRUS w latach 2004-2008
Expenditure in polish national budget on agriculture sector and KRUS (2004-2008)
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 5-13

Streszczenie

W artykule przedstawiono wydatki budżetu państwa na zadania związane z rolnictwem i ubezpieczeniami społecznymi rolników w latach 2004-2008. Zwrócono uwagę na potrzebę rozróżnienia tych dwóch rodzajów wydatków z racji ich zupełnie różnego charakteru. Stwierdzono, iż wydatki na rolnictwo w badanym okresie wzrastały z ok. 11 mld zł. w 2004 roku do 38 mld zł. w 2008 roku. Natomiast wydatki związane z KRUS pozostawały na praktycznie niezmiennym poziomie ok. 15 mld zł., co było spowodowane znaczącym spadkiem świadczeniobiorców. W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebą zmian w obu sektorach. W przypadku wydatków na rolnictwo miałyby one polegać na planowaniu wydatków w układzie zadaniowym, natomiast jeżeli chodzi o KRUS wymaga to znacznie głębszej reformy.

Abstract

The article presents the state budget expenditure on tasks related to agriculture and social security of farmers in 2004-2008. Attention is paid to need to distinguish these two types of expenditure due to their completely different nature. It was found that agricultural expenditure over the period increased from approximately 11 billion zł. in 2004 to 38 billion zł. in 2008. However KRUS expenses remained practically unchanged at around 15 billion zł., which was caused by the significant decrease of beneficiaries. The summary drew attention to need for change in both sectors. In the case of agricultural expenditure, they would have to rely on the planning of expenditure in the performance budget, but KRUS requires a much deeper reform.