Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów

Anna Milewska

Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049
Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów
Strategic management in local government as a tool for rationalizing public expenditure - a review of basic areas
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 57-66

Streszczenie

W artykule tym autorka przedstawiała wybrane elementy koncepcji nowego publicznego zarzadzania wraz możliwościami zastosowania postulatów z niej wynikających w zarządzaniu podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest specyficzną organizacją wyodrębnioną z otocznia i jednocześnie powiązana z nim poprzez sferę gospodarczą, spoleczną, przestrzenną, ekologiczną oraz kulturową. Wyposażona została w konstytucyjnie chronioną samodzielność działania będąc jednocześnie elementarną częścią powiatu, województwa i państwa, w związku z tym w swoim przedsiewzięiach zobowiazana jest uwzględniać obok interesu społecznosci lokalnej także interes całego kraju i ogółu społeczełstwa. Celem istnienia lokalnej wspólnoty samorządowej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców i przez to tworzenie odpowiedniego środowiska życia dla lokalnej ludności. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy następuje w wyniku stwarzania najlepszych możliwosci dla rozwoju przedsiębiorczości oraz dostarczaniu o odpowiedniej jakości puli usług publicznych. Problem tej jest szczególnie istotny przy ograniczonych mozliwościach nakładania nowych danin publicznych i jednoczesnym wzroście wydatków budżetowych

Abstract

The subject of this article was to identify the elements of the new public management used in managing the basic unit of local government. The Author presents the concept of new public management together with the possibilities of applying the demands arising therefore in the management of the basic unit of local government. This article was prepared on the basis of relevant literature, legal acts, newspaper articles and information heard at conferences devoted to the subject of local government