Zmiany celów i mierników rezultatów w poszczególnych zadań z zakresu środowiska

Agnieszka Parlińska, Urszula Tetwejer

Parlińska, Agnieszka; ORCID: 0000-0001-6640-3097
Tetwejer, Urszula
Zmiany celów i mierników rezultatów w poszczególnych zadań z zakresu środowiska
The changes of purposes and results’ measures in individual tasks within environment function
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 67-79

Streszczenie

W artykule autorki podjęły próbę prezentacji i oceny zmian celów oraz mierników rezultatów w poszczególnych zadaniach z zakresu funkcji 12. środowisko. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zawartych w Ustawach budżetowych – wydatki państwa w układzie zadaniowym za lata 2009-2012. W pierwszej części artykułu przedstawiono znaczenie i miejsce funkcji środowisko w budżecie zadaniowym. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę dotyczącą zamian zadań, celów i mierników funkcji środowisko na przestrzeni 4 kolejnych lat. Zaprezentowano również zmian dotyczące jednostek odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych zadań a co za tym idzie dysponentów środków przypisanych im w budżecie zadaniowym.

Abstract

In the article the authors have attempted to change the presentation and evaluation of objectives and measures results in the individual tasks of the 12th functionality The environment. The analysis was conducted based on data contained in the budget acts - state spending breakdown for targets for 2009-2012. The first section presents the importance and place of the function of the environment in the activity-based budget. Then performed a detailed analysis of return objectives, targets and measures of environmental features over 4 consecutive years. Presented also change the units responsible for the realization of individual tasks and thus the trustee funds allocated to them in the budget targets.