Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie

Maryna Panchenko, Maria Parlińska

Panchenko, Maryna
Parlińska, Maria; ORCID: 0000-0003-3323-7779
Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie
The environment protection sector in state targeted program in Ukraine
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 80-87

Streszczenie

Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie średnio-terminowego procesu planowania budżetu na Ukrainie oraz jego znaczenie dla sektora ochrony środowiska. Rząd Ukrainy wspomaga zintegrowanie programów ochrony środowiska bardziej efektywnie w całość, planowanie finansowe oraz praktyki budżetowania, które mogą przynieść w rezultacie bardziej adekwatne zastosowania dla tego sektora. Opracowanie zwraca uwagę na implikację progresywnego przesunięcia w pomocy strukturalnej celem wsparcia budżetu ogólnego i sektorowego

Abstract

The purpose is to examine the medium-term budget planning process in Ukraine and the extent to which this approach is used within the environmental sector. It aims to assist the Ukrainian government to integrate environmental programmes more effectively into overall programming, financial planning and budgeting practices which could result into more adequate and predictable allocations to the environment sector. The study also seeks to analyse the implications of the progressive shift in aid modalities towards sectoral and general budget support.