Nowoczesne zarządzanie wydatkami publicznymi

Marian Podstawka

Podstawka, Marian; ORCID: 0000-0002-3834-0743
Nowoczesne zarządzanie wydatkami publicznymi
The new public expenditure management
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 88-96

Streszczenie

W artykule tym Autor poruszył problematyke związaną w racjonalizacją wydatków publicznych poprzez zarzadzanie. Jednym z instrumentów skutecznego zarządzania w sektorze finansów publicznych jest instytucja budżetu zadaniowego. Prace nad budżetem zadaniowym w Polsce rozpoczeto w 2007 r. i polegały one na opracowaniu jego struktury. W roku 2008 rozpoczęto szkolenie administracji rządowej, następnie dokonano inwentaryzacji zadań publicznych realizowanych przez państwo. Zadania te zostały podzielono na 22 Funkcje a w każdej z nich wyróżniono Zadania i Podzadania oraz Działania. Określono ich cele oraz mierniki realizacji tych celów. Z dotychczasowych polskich doświadczeń wynika, że wprowadzanie budżetu zadaniowego wiąże się z cyklicznym doskonaleniem metod i procedur pomiaru wykonania poszczególnych elementów jego struktury. Opracowanie skutecznych zasad metodologicznych oraz ich systematyczne doskonalenie jest procesem długotrwałym, a uwaga ta szczególnie odnosi się do mierników realizacji celów. Istotne znaczenie dla racjonalizacji wydatków publicznych ma także układ sektora finansów publicznych. Zdaniem Autora, niektóre podmioty (np. Lasy Państwowe) powinny zostać włączone do jego struktur i prowadzić gospodarkę finansową zgodnie z ideą budżetu zdaniowego obejmujacego dochody i wydatki

Abstract

In this article, Author presented the issues related to the rationalization of public spending through management. One of the instruments in the effective management of public finances is an activity-based budget. Implementation of this kind of the budget in Poland started in 2007 and they rely on the development of its structure. In 2008 the government began training, then made an inventory of public tasks performed by the state. These tasks are divided into 22 functions in each of them distinguished Tasks and Subtasks and Measure. Set out their objectives and measures of these goals. The Polish experience shows that the introduction of activity-based budget is associated with cyclical improvement of methods and procedures for measuring performance of individual elements of its structure. The development of effective methodological principles and their systematic improvement is a long process, and this remark especially applies to measures of the objectives. It is important to the rationalization of public expenditures is also the shape of system of public finance sector. According to the author, some entities (such as State Forests) should be incorporated into its structure and lead manage its finances in accordance with the idea of propositional budget includes revenues and expenditures.