Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość

Marta Postuła

Postuła, Marta
Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość
Agricultural Property Agency today financial planning and challenges for the future
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 6(55), s. 98-108

Streszczenie

Rolnictwo od początku okresu osadnictwa odgrywało ważną rolę w życiu ludzi. Państwo finansuje związane z prowadzona polityka rolną z środków budżetu państwa i źródeł zasilających bezpośrednio realizujące je inne jednostki sektora finansów publicznych. Redystrybucja bowiem odbywa się w znacznej mierze za pośrednictwem utworzonych specjalnie w tym celu jednostek sektora finansów publicznych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym polityka rolna oraz rybacka jest również jedna ze zdefiniowanych 22 odrębnych funkcji państwa wydzielonych w ramach metodyki budżetu zadaniowego i planowania wieloletniego. nad bezpieczeństwem rynku zywnościowego. Referat poświecony jest omówieniu zagadnień zwiazanym z Agencja Nieruchomości Rolnych pod kontem zalet jakie dla jej gospodarki finansowej mogą wypływać z wprowadzenia przygotowania i realizacji jej planu finansowego w układzie zadaniowym oraz dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie. W przedkładany referacie zaprezentowane zostały dotychczasowe doswiadczenia Agencji Nieruchomości Rolnych w planowaniu zadaniowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sformułowane cele oraz mierniki wskazujące na stopień ich realizacji

Abstract

Since the beginning of the colonization period agriculture played an important role in people’s lives. State finances units directly linked to the agricultural policy pursued by the state budget and sources of supply other public sector entities from this area. Redistribution in fact takes place largely through a specially created for public sector entities such as: the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, the Agricultural Market Agency, the Agricultural Property Agency. Consequently, agricultural and fisheries policy is also one of the defined 22 functions of the state, separated in the methodology of performance budgeting and long-term planning. This paper is devoted to discussing issues related to the Agricultural Property Agency in the context of the advantages that could be benefits for the financial economy through the introduction, preparation and implementation of its financial plan in performance budget system, and past experiences in this field.