Rola integracji europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów

Piotr Bórawski1, Wojciech Gotkiewicz2
1, 2 Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bórawski, Piotr; ORCID: 0000-0002-6616-7140 (Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Gotkiewicz, Wojciech (Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rola integracji europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów
The role of European Integration and Common Agricultural Policy in the Development of Farms Having Alternative Sources of Income
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 82-93

Słowa kluczowe

Integracja wspólna polityka rolna alternatywne źródła dochodów

Key words

integration common agricultural policy alternative source of income

Streszczenie

Celem badań było poznanie roli integracji europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw posiadających alternatywne źródła dochodów. Na obszarach wiejskich najbardziej popularnym alternatywnym źródłem dochodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Szczególną uwagę zwrócono na opinie respondentów dotyczące pozytywnych i negatywnych skutków integracji europejskiej i objęcia rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej. Respondenci wskazali również działania wspólnej polityki rolnej zmierzające do poprawy sytuacji gospodarstw. W badaniach zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego i przeprowadzono je w 2009 r. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety opracowany w Katedrze Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Badania wykazały zdecydowanie więcej przedsiębiorców, którzy widzieli szanse na wspólnym rynku. Najważniejsze korzyści wynikające z integracji to dopłaty bezpośrednie oraz większe możliwości rozwoju.

Abstract

The objective of the survey was to recognize the role of European integration and Common Agricultural Policy in the development of farms having alternative sources of income. The most popular source of alternative income of farms in rural areas is non-agricultural activity. Particular attention was paid to respondents’ opinion concerning positive and negative results of European integration and Common Agricultural Policy. Respondents pointed out actions of Common Agricultural Policy coming to improvement of farms situation. The method of direct questionnaire was used in the survey and it was conducted in 2009. The questionnaire used in the research was elaborated in the Department of Agribusiness and Environmental Economics in University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The survey proved more entrepreneurs who saw advantages of integration. The most important benefits coming from integration are direct payment and better possibilities for development.