Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie

Mieczysław Adamowicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, w Białej Podlaskiej
Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, w Białej Podlaskiej)
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie
Common Agricultural Policy in the Context of Climate Change
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 9-25

Streszczenie

Praca poświęcona zmianom klimatycznym, ich przyczynom i skutkom dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Analiza przeprowadzona została w kontekście dotychczasowej i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zmiany klimatyczne uwzględniano dotychczas w pakiecie zmian środowiskowych, aktualnie przewiduje się wyodrębnienie problematyki zapobiegania i adaptacji do zmian klimatycznych w nowych praktykach wspólnotowych w tym we Wspólnej Polityce Rolnej. Uwzględnienie zmian klimatycznych we WPR rodzi potrzebę rozwoju badań naukowych w tym zakresie.

Abstract

The article discusses climate change causes and effects on agriculture sector and rural areas. The analysis were performed in the context of current and future Common Agricultural Policy of European Union. European Union policy is predicting to distinguish climate change issues in the new practices including Common Agricultural Policy. Taking into account climate change policies causes the necessity for scientific research development in this area.