Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Tomasz Rokicki
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW
Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW)
Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu
The scale of operations and transport organization in agribusiness enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 405-415

Słowa kluczowe

: logistyka agrobiznes transport wielkość przedsiębiorstwa

Key words

logistics agribusiness transport

Streszczenie

W artykule przedstawiono organizację transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Badania przeprowadzono w 504 przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono relacje między skalą działalności a organizacją transportu w firmach. Przedsiębiorstwa wykorzystywały głównie transport własny lub kombinację własnego z obcym. Rzadko stosowano wyłącznie transport obcy. Jeżeli już korzystano z usług, to dotyczyły one głownie przewozów, a rzadziej spedycji. Przeprowadzone badania potwierdzają duży wpływ skali działania na organizację transportu.

Abstract

The article presents the results of research on the organization of the transport in agribusiness companies. The research was conducted at 511 enterprises. This article presents the relationship between the scale of operations and transport organization in enterprises. The enterprises surveyed mainly used their own transport or a combination of own and third party transport. Use of third party transport services only was not a frequent choice. If such services were used at all, they related mainly to transportation and less frequently to forwarding. Research confirms the great influence of scale of operation on the organization of transport.