Promotion as part of the marketing mix and its application in enterprise activities

Michał Roman1, Łukasz Zgiep2
1, 2 Department of Education Economics, Communication and Counseling, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences
Roman, Michał; ORCID: 0000-0003-3596-2587 (Department of Education Economics, Communication and Counseling, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences)
Zgiep, Łukasz (Department of Education Economics, Communication and Counseling, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences)
Promotion as part of the marketing mix and its application in enterprise activities
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 416-424

Słowa kluczowe

promocja marketing-mix przedsiębiorstwa spożywcze

Key words

promotion marketing-mix food industry

Streszczenie

W artykule zaprezentowano koncepcję marketingu-mix w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. W ramach tej idei można wyszczególnić, co najmniej cztery podstawowe składniki: produkt, promocję, dystrybucję oraz cenę. Każdy element może być brany pod uwagę w większym lub mniejszym stopniu podczas działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ale zawsze stanowi istotę marketingu. Dla osiągnięcia określonego celu firmy, stosować należy różne kombinacje narzędzi i działań marketingowych zmierzających do osiągnięcia maksymalnego zysku czy sprzedaży. W artykule podjęto próbę charakterystyki działań marketingowych dwóch firm spożywczych (case study).W pracy skupiono uwagę na działalności promocyjnej i jej znaczeniu w sferze marketingu, na przykładzie przedsiębiorstw Agros Nova oraz Frito-Lay.

Abstract

Article presents the concept of marketing-mix in manufacturing companies. Under this idea, it is possible to specify at least four basic components: product, promotion, distribution and price. Each element could be taken into account to a greater or lesser degree in business operations, but it is always the essence of marketing. It is understood that in order to achieve a particular purpose companies have to use various combinations of tools and marketing activities to achieve maximum profit or sales. This article attempts to characteristics of the two companies marketing food products (case study). The study focuses attention on promotional activities and its importance in the field of marketing, for example, two companies Agros Nova and Frito-Lay.