Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD

Marek Chrzanowski
Zakład Polityki Gospodarczej SGH
Chrzanowski, Marek (Zakład Polityki Gospodarczej SGH)
Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD
EVALUATION OF THE BENEFITS AND COSTS OF IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE BUDGETING IN THE CONTEXT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SPENDING IN SELECTED OECD COUNTRIES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 118-130

Słowa kluczowe

budżet zadaniowy efektywność wydatkowania środków publicznych

Key words

performance budgeting efficiency of public expenditures

Streszczenie

Artykuł jest wynikiem badania wpływu implementacji budżetu zadaniowego w krajach OECD na efektywność wydatkowania środków publicznych. Na podstawie zbudowanego modelu szacującego wydajność i efektywność sektora publicznego bazującego na metodologii EBC oraz wskaźnika implementacji budżetu zadaniowego dokonano jakościowej analizy współzależności tych zmiennych.

Abstract

The article describes results of the analysis concerning impact of performance budgeting on public expenditures’ efficiency in OECD countries. On the basis of the model estimating the productivity and efficiency of public sector (according to ECB methodology) ant the aggregated indicator of performance budgeting implementation there was conducted the qualitative analysis of correlation.