Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych

Bogumił Czerwiński
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu
Czerwiński, Bogumił (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu)
Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych
ROLE OF MARKETING INNOVATIONS AND THE ACTIVITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 156-168

Słowa kluczowe

innowacje marketingowe instytucje finansowe działalność marketingowa

Key words

marketing innovations financial institutions marketing activity

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji marketingowych. W pracy zidentyfikowano również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania marketingowe na rynku usług finansowych.

Abstract

In the article was introduced the essence of the innovation in financial services. The analyses of the level of the innovativeness of financial institutions with the regard of the subjective differentiation were executed on the basis of the statistical data and the kinds of the innovation. The special attention was turned on marketing innovations as influencing the marketing activity of financial institutions directly. The basic categories of marketing innovations were introduced. The basic groups of factors influencing the innovations were also introduced in the work and connected with them marketing workings on the market of financial services.