Turystyka wiejska – Pomorze 2013. Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego

Janusz Feczko
Politechnika Koszalińska, Katedra Zarządzania
Feczko, Janusz (Politechnika Koszalińska, Katedra Zarządzania)
Turystyka wiejska – Pomorze 2013. Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego
RURAL TOURISM – POMORZE 2013. ECONOMIC AND MARKETING MANAGEMENT ISSUES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 180-194

Słowa kluczowe

zachowania konsumenckie turystyka wiejska zarządzanie marketingowe gospodarka Pomorze

Key words

consumer behaviour rural tourism marketing management economy Pomorze

Streszczenie

Zachowania konsumenckie turystów mieszkańców Pomorza (Polska 2013) w zakresie turystyki wiejskiej w tym samym regionie są kształtowane przez ich postawy i preferencje: ich badania określiły elementy rozwoju zarządzania marketingowego gospodarką turystyczną wiejską. Poprzez zarządzanie marketingowe produkty turystyczne powinny być różnicowane i wzbogacane na bazie endogenicznych walorów regionu. W polityce cenowej pomocnym są wielorakie sposoby aktywizacji sprzedaży, w komunikacji marketingowej użytecznym są nie – i standardowe narzędzia promocji. Zarządzanie turystyką wiejską wymaga wiedzy i stosowania mechanizmów ekonomicznych, treści i technik zarządzania marketingowego.

Abstract

Consumers behaviour of tourists inhabitants of Pomorze (Poland 2013) in the scope of rural tourism in the same region were determined by their attitudes and preferences. The results of the their research described the elements of marketing management development of rural tourism economy. Via marketing management, tourism products should be diversified and enriched on the basis of endogenous regional assets. The pricing policy can use multiple methods to activate sales; standard and nonstandard promotional tools are useful in marketing communications. Management of rural tourism facilities requires in-depth knowledge and application of the economic, content and marketing management techniques.