Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw

Michał Gazdecki1, Elżbieta Goryńska-Goldmann2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Rynku i Marketingu
Gazdecki, Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Rynku i Marketingu)
Goryńska-Goldmann, Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Rynku i Marketingu)
Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw
CATERING SERVICES IN PRODUCT STRATEGIES OF ENTERPRISES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 195-204

Słowa kluczowe

gastronomia usługi żywieniowe strategia produktu

Key words

gastronomy catering services product strategy

Streszczenie

Gastronomia to jedna z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych form działalności usługowej. Wraz z rozwijaniem się społeczeństw zauważa się coraz większy zakres korzystania z usług żywieniowych, tym samym sektor usług żywieniowych staje się coraz ważniejszym elementem rynku żywnościowego. Przemiany występujące na rynkach żywnościowych ujawniają się miedzy innymi w rozwoju strategii produktywnych przedsiębiorstw, w których wzrasta znaczenie usług żywieniowych. Celem artykułu jest omówienie usługi żywieniowej jako elementu strategii produktowych przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na dwa rodzaje strategii: strategie, w których usługa żywieniowa stanowi samodzielny produkt oraz strategie, w których usługa żywieniowa elementem złożonego produktu usługowego.

Abstract

Gastronomy is one of the oldest and common kind of service activities. Together with development of societies catering services become more important part of the market. Changes on the food market manifest themselves by development of products strategies, where the catering are growing. The goal of the paper is analysis of catering service as a part of products strategies. The main focus is on two types of strategies: strategies with catering service as an independent product and strategies where the catering service is a part of complex service product.