Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej

Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Gąsior, Marcin (Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania)
Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej
CONSUMERS’ ATTITUDE TOWARDS DEPENDENT AND INDEPENDENT INTERNET SOURCES OF INFORMATION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 205-213

Słowa kluczowe

zachowanie konsumenta źródła informacji segmentacja

Key words

consumer behavior information information sources segmentation

Streszczenie

Zachowanie konsumenta, czyli wszelka aktywność podejmowana w trakcie nabywania, użytkowania i pozbywania się dóbr i usług, jest kształtowane i warunkowane przez szereg czynników, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego charakteru. Jednym z najważniejszych z nich jest płynąca z otoczenia informacja, umożliwiająca w szczególności ocenę alternatyw oraz dokonanie wyboru. W obrębie niniejszego artykułu, w oparciu o przeprowadzone badanie konsumentów rynku IT, poddano dyskusji postrzeganie przez potencjalnych nabywców różnych, dostępnych form informacji, skłonność do ich wykorzystania, a także kryteria oceny przydatności. W oparciu o przedstawione zmienne podjęta została także próba klasyfikacji konsumentów – wyodrębnienia grup o zbliżonym stosunku do informacji zakupowej.

Abstract

Consumer behaviour, defined as a set of activities people undertake prior to and while obtaining, consuming, and disposing of products and services is shaped and influenced by a significant number of factors, both external and internal. There is no denying that information should be considered as one of the most important of these determinants, since it enables consumers to build and evaluate a set of alternatives and, as a consequence, make a more or less rational decision. This article, based on a survey of polish IT market consumers’, discusses buyers’ perception of different, available forms of information, their willingness to include those forms in decision making processes as well as consumers’ criteria for evaluating their usefulness. Additionally, aforementioned variables were employed in an attempt to reveal, using cluster analysis, similarities between different categories of consumers in terms of their approach to information sources and gathering.