Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego

Hanna Górska-Warsewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Górska-Warsewicz, Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji)
Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego
BRAND IDENTITY MANAGEMENT IN FOOD COMPANIES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 239-255

Słowa kluczowe

marka tożsamość marek zarządzanie tożsamością marek architektura marek identyfikatory marek

Key words

brand brand identity management of brand identity brand architecture brand identifiers

Streszczenie

Zmienne warunki otoczenia rynkowego wymuszają konieczność odpowiednich decyzji w zakresie zarządzania tożsamością marek. Tożsamość marek definiowana jest jako wizja i sposób postrzegania marki przez konsumenta. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie obligatoryjnych i fakultatywnych obszarów zarządzania tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego z uwzględnieniem szczegółowych płaszczyzn decyzyjnych. Zakresem pracy objęto zarządzanie architekturą marek, zarządzanie ich identyfikatorami, strategie rozwoju produktów i marek i/lub rozszerzenia marek, pozyskiwanie i alianse marek oraz ich wzbogacanie elementami niematerialnymi i symbolicznymi.

Abstract

Variable conditions of market surroundings extort the necessity of suitable decisions in the range of brand identity management. The identity of marks can be defined as vision and style of brand perception by consumer. The aim of present study was to present the obligatory and optional areas of brand identity management in food companies with the specification related detailed management decisions. The range of this study includes: brand architecture management, management of brand identifiers, strategies of products and brand development, brand gaining and alliances as well as brand enriching in immaterial and symbolic elements.